top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU, ČLENSTVÍ
V ONLINE PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Tyto obchodní podmínky jsou aplikovatelné na:

 • poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, masterclasses, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem;

 • členství v online programu; a

 • poskytování služeb (konzultací, mentoringu apod.),

k němuž dochází přes webové rozhraní www.lenkamichalcakova.com.

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

1. OP

 • Tyto Obchodní podmínky

2. POSKYTOVATEL

 • Ing. Lenka Michalčáková

 • IČ: 05329809
 • DIČ: CZ8857272435

 • Sídlo: Erbenova 841, Vestec, PSČ: 252 50 , Česká republika

 • Telefonní číslo: 702 021 385

 • E-mail: lenka@lenkamichalcakova.com

 • Poskytovatel není plátce DPH

3. UŽIVATEL

 • Uživatel digitálního obsahu Produktu, účastník online programu nebo příjemce služby, který s Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu

4. SPOTŘEBITEL

 • Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud Uživatel v objednávkovém formuláři uvede své IČ, má se za to, že Smlouvu neuzavírá jako Spotřebitel.  

5. SMLOUVA

 • Smlouva o poskytování digitálního obsahu, smlouva o členství v online programu nebo smlouva o poskytování služeb, která je uzavřena mezi Poskytovatelem a Uživatelem přes Webové rozhraní. Obsahem smlouvy o poskytování digitálního obsahu je povinnost Poskytovatele zpřístupnit Uživateli Produkt s digitálním obsahem k užívání pro jeho vlastní potřebu a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu nebo poskytnout mu své osobní údaje. Obsahem smlouvy o členství v online programu je povinnost Poskytovatele zpřístupnit Uživateli digitální obsah a služby, které jsou součástí online programu, pro jeho vlastní potřebu a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu. Obsahem smlouvy o poskytování služeb je povinnost Poskytovatele poskytnout Uživateli službu (konzultaci, mentoring apod. nebo jejich „balíček“) a povinnost Uživatele zaplatit Poskytovateli Cenu. Není-li níže v těchto OP rozlišeno, o jaký z těchto typů smluv se jedná, vztahuje se dané ustanovení na každý z těchto typů smluv. Smlouvu tvoří Objednávka, potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, uložena u Poskytovatele v elektronické podobě a Uživateli bude zpřístupněna na základě písemné žádosti. 

6. PRODUKT

 • Online kurz, webinář, masterclass, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje odměnu Poskytovatele za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny Uživatel poskytne Poskytovateli své osobní údaje). Není-li v těchto OP stanoveno jinak, to, co se uvádí o Produktech, platí i pro Produkty poskytované v rámci členství v online programu, a obdobně to platí i pro služby. Kde se v těchto OP hovoří o zpřístupnění Produktu, rozumí se tím také zpřístupnění členství v online programu a poskytnutí služby (vyjma čl. VI, který se vztahuje pouze na Produkty s digitální obsahem).

​7. OBJEDNÁVKA

 • Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh Uživatele na uzavření Smlouvy.

​8. CENA

 • Konečná cena (včetně DPH) za vybraný Produkt uvedená v Objednávce nebo, jde-li o členství v online programu, cena (včetně DPH) za každý měsíc členství v online programu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých (CZK).

​9. WEBOVÉ ROZHRANÍ

​10. WEB

​11. OZ

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

Uživatel bere na vědomí, že Produkty užívá na vlastní riziko a že závisí pouze na něm, jakým způsobem informace využije a jakých výsledků dosáhne. Poskytovatel neodpovídá za výsledky, např. v duševním či podnikatelském rozvoji, které Uživatel v souvislosti s užíváním Produktu zaznamená, neboť ty jsou závislé na celkové práci v oblasti duševního rozvoje. Poskytovatel nenese odpovědnost ani za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Produkty nenahrazují zdravotní péči.  

III. INFORMACE NA WEBU

1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl Produkt skutečně zpřístupněn. Poskytovatel má přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédne do evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, ale Poskytovatel vybírá ty, které zveřejní.

2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, příp. kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Uživatel objednává Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu a jeho celkovou Cenu.

2. Před odesláním objednávkového formuláře může Uživatel zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Poskytovatel se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím Uživatel učinil závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

3. Přijetí Objednávky Poskytovatel Uživateli potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku nebo její část, anebo od Smlouvy odstoupit v případě, že Produkt již neposkytuje nebo se zásadně změnila jeho Cena. V takovém případě Poskytovatel neprodleně kontaktuje Uživatele za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Uživatel již zaplatil Cenu (nebo její část), bude mu tato částka bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení Objednávky nebo odstoupení od Smlouvy, převedena zpět na stejný bankovní účet, z něhož byla zaplacena.

5. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku, anebo od Smlouvy odstoupit v případě, že se jedná o Objednávku Uživatele, který v minulosti řádně a včas nezaplatil objednané plnění. Při vrácení případně zaplacené Ceny (nebo její části) se postupuje podle předchozího odstavce.

 

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ

1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny Produktů může Poskytovatel měnit s tím, že pro Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu (tím není dotčena možnost uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek). Aktuální cena Produktu uvedená na Webu může být Uživateli navýšena pouze v případě, že Uživatel zvolí možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Případné slevy z ceny Produktů nelze vzájemně kombinovat. Konečná Cena je uvedena v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře.

2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemá Poskytovatel povinnost Uživateli za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a Poskytovatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy.

3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

ZPŮSOB PLATBY

4. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

a) bankovním převodem na účet,
b) online platební kartou,
c) rekurentní inkasní platbou.

5. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdrží Uživatel platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.

6. Platební metody uvedené pod písmeny b) a c) (online platební karta a rekurentní inkasní platba) jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA, Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland; e-mail: privacy@stripe.com. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby Uživatel zadává pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti nejsou Poskytovateli předávány. Dotaz k těmto platebním metodám může Uživatel směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.

 

SPLATNOST CENY

7. V případě bankovního převodu na účet Poskytovatele je Cena splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

8. V případě plateb online platební kartou a rekurentní inkasní platbou je Cena (resp. její první splátka) splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.

9. Po přijetí platby Poskytovatel Uživateli vystaví a na e-mail Uživatele zašle příslušný daňový doklad-fakturu.

 

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

10. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, může Uživatel zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak Uživatel uvidí v souhrnu objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou Uživatel zavazuje zaplatit všechny splátky.

11. V případě prodlení s úhradou splátky je Poskytovatel oprávněn Produkt Uživateli znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost Uživatele zaplatit všechny splátky. Rovněž je Poskytovatel v takovém případě oprávněn písemným oznámením adresovaným Uživateli celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy nevzniká Poskytovateli povinnost vrátit Uživateli splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.

12. Pokud Uživatel souhlasí s platbou Ceny ve splátkách formou automatických opakovaných plateb kartou (rekurentní inkasní platba), bude příslušná splátka Ceny automaticky strhávána z platební karty, jejíž údaje Uživatel zadal při platbě Produktu, a to vždy 30-31 dní po provedení předchozí platby, není-li dohodnuto nebo na Webu uvedeno jinak.

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1. Digitální obsah online kurzu bude Uživateli zpřístupněn tím, že na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce budou zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma bude Uživateli zpřístupněn zasláním odkazu na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

3. Digitální obsah e-booku jiného online produktu bude Uživateli ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít, případně přímo v textu e-mailu.

4. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude digitální obsah Uživateli zpřístupněn tímto jiným způsobem.

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

5. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.

6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu Uživatel platí bankovním převodem na účet Poskytovatele, bude mu digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na bankovní účet Poskytovatele. V případě plateb online platební kartou nebo rekurentní inkasní platbou bude Uživateli digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma bude Uživateli zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

7. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že bude Uživateli digitální obsah zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě bude první část (modul) digitálního obsahu Produktu zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

8. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu bude mít Uživatel k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

9. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, má Uživatel digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, u nichž je na Webu uveden den a čas jejich zpřístupnění – k jejich digitálnímu obsahu má Uživatel přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.

10. Digitální obsah Produktu bude Uživateli zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která mu nemusí být v budoucnosti aktualizována.

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

11. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

12. Za propojení digitálního obsahu Produktu s digitálním prostředím Uživatele nese odpovědnost Uživatel.

 

VII. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Služby (konzultace, mentoring apod.) jsou poskytovány Poskytovatelem Ing. Lenka Michalčáková, a to způsoby uvedenými u popisu služby na Webu. Poskytovatel je oprávněn zmocnit k poskytnutí služby třetí osobu (kouče), kterou osobně vyškolí v používaných metodách. Za plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy je i v takovém případě odpovědný Poskytovatel.

2. K poskytnutí služby dojde až po úplném zaplacení Ceny, případně její splátky. Nedojde-li k zaplacení Ceny (resp. příslušné splátky) do sjednaného termínu konzultace, je Poskytovatel oprávněn službu Uživateli v tomto termínu neposkytnout.

3. Nebude-li Uživatel v dohodnutý čas k poskytnutí služby připraven, zmeškaný čas se započítává do doby poskytnutí služby. Nebude-li Poskytovatel v dohodnutý čas připraven k poskytnutí služby, nahradí Uživateli promeškaný čas v náhradním termínu.

4. Nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem může Uživatel ze zvlášť závažných důvodů (např. nemoc) požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci dané služby (resp. „balíčku“ služeb), jinak termín bez náhrady propadá, není-li mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně dohodnuto jinak.

5. Pokud ze zvlášť závažného důvodu (např. nemoc) nebude Poskytovatel moci službu poskytnout ve sjednaném termínu, tuto skutečnost Uživateli oznámí a domluví se s ním na náhradním termínu. Nebude-li Poskytovatel moci službu ze zvlášť závažného důvodu poskytnout ani v náhradním termínu, má Uživatel právo od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Ceny, resp. její poměrné části odpovídající neposkytnutým službám (částka za poskytnuté služby se nevrací).

6. V případě „balíčku“ nebo jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného Produktu, jehož součástí jsou konzultace či obdobné služby, je Cena stanovena za „balíček“, resp. Produkt, nikoli za jeho části.

VIII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

1. Produkty jsou autorským dílem. Poskytovatel Produkt zpřístupňuje Uživateli pro jeho osobní potřebu. Produkt (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, není možné bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

2. Uživatel má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu. Poskytovatel má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství Uživatele a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození Uživatele.

3. V případě, že Uživatel autorská práva nebo povinnost mlčenlivosti poruší, je Poskytovatel oprávněn Uživateli znepřístupnit digitální obsah Produktu a/nebo požadovat náhradu škody, která mu v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů. Poruší-li Poskytovatel povinnost mlčenlivosti, je Uživatel oprávněn požadovat náhradu škody, která mu v důsledku takového porušení vznikla.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Je-li Uživatel Spotřebitelem a nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má dle § 1829 OZ právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

2. Právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce Uživatel-Spotřebitel nemá v souladu s § 1837 OZ zejména v případě Smlouvy o:

    a) dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním a (u úplatného Produktu) Uživatel v objednávkovém formuláři odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

    b) poskytnutí služby, jestliže byla v plném rozsahu poskytnuta a v objednávkovém formuláři Uživatel odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; pokud služba nebyla poskytnuta v plném rozsahu, ale s jejím poskytováním již bylo započato, má Uživatel v případě odstoupení od Smlouvy povinnost Poskytovateli zaplatit částku za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy (pohledávku na zaplacení částky za poskytnuté plnění si Poskytovatel může jednostranně započíst proti pohledávce Uživatele na vrácení Ceny).

3. Lhůta k odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Uživatel oznámení o odstoupení odešle Poskytovateli nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení může Uživatel využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy může Uživatel zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z kontaktních adres Poskytovatele uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči Poskytovateli učiní. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, může Uživatel tím, že se odhlásí z e-mailové databáze Poskytovatele (kliknutím na příslušný odkaz, který se nachází na konci každého zaslaného e-mailu).

4. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy potvrdí Poskytovatel Uživateli jeho přijetí. Cena bude pak Uživateli vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem může být Cena Uživateli vrácena jen tehdy, pokud s tím Uživatel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Uživateli digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Uživateli žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Uživateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nese ze zákona Uživatel.

5. Uživatel může od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Uživatele ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu škody, pokud mu z porušení povinností Uživatele vznikla. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu je Poskytovatel rovněž oprávněn Uživateli okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit.

6. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů, naplnění maximální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě bude Cena Uživateli vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně na použití platby na jiný Produkt dle výběru Uživatele. Cena bude Uživateli vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

7. Pokud by Uživatel nezaplatil Cenu nebo její první splátku ani ve lhůtě 15 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

8. Je-li Uživateli společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho je Poskytovatel oprávněn Uživateli okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně má Uživatel povinnost Poskytovateli bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

 

X. REKLAMACE

1. Po zpřístupnění Produktu si Uživatel co nejdříve zkontroluje funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje Poskytovatele, aby mohla být provedena náprava. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

2. V případě, že Produkt není ve shodě se Smlouvou, má Uživatel práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

3. Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Rovněž Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí. Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má Uživatel zákonnou povinnost poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Uživatele co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má Uživatel práva z vadného plnění jen tehdy, prokáže-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

4. Práva z vadného plnění (reklamaci) může Uživatel u Poskytovatele uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

 

XI. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Má-li Uživatel k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Poskytovatele nějakou stížnost, může Poskytovatele kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.

2. Dozor nad dodržováním povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).

3. Případný spor mezi Poskytovatelem a Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud je Uživatel Spotřebitelem a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi ním a Poskytovatelem spor, má Uživatel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Náklady vzniklé Uživateli při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) nese Uživatel.

2. Poskytovatel ani Uživatel si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených ve Smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícího se předmětu Smlouvy, ledaže je písemně sjednáno jinak. Smluvní strany si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

3. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní Uživatel stvrzuje, že mu je obsah OP znám a že s ním souhlasí.

4. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.

5. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a je-li Uživatel Spotřebitelem, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je zveřejněn na Webu a na který je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

8. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto OP v přiměřeném rozsahu změnit. Nové znění OP bude vždy uveřejněno na Webu a Uživatel bude o změně OP informován e-mailem zaslaným na jeho elektronickou adresu. Takováto změna vstupuje v účinnost uplynutím Poskytovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne oznámení změny OP. V případě, že Uživatel nebude s příslušnou změnou OP souhlasit, je oprávněn písemným oznámením vypovědět Smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny OP; Smlouva pak bude ukončena 1 měsíc od doručení výpovědi Uživatele Poskytovateli. V případě, že Uživatel nevyužije svého práva Smlouvu vypovědět, platí, že se změnou OP souhlasí. Poskytovatel si také vyhrazuje právo přijmout takovou změnu OP, s níž nebude spojeno právo Uživatele Smlouvu vypovědět za předpokladu, že takovouto změnou bude Uživatel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

9. Tyto OP jsou účinné od 6. 1. 2023.

Formulář pro odstoupení od smlouvy: 

bottom of page